Home

מיני - מומנט

כנס חשיפה לתכנית 'ברקים' ותכנית 'סילון' התקיים בפקולטה בשיתוף עם העתודה האקדמית של צה"ל

חזרה לעלון המלא »  

משתתפי כנס החשיפה

ב- 3 לינואר התקיים בפקולטה כנס חשיפה לתכנית 'ברקים' ותכנית 'סילון', בשיתוף בין הפקולטה להנדסת מכונות, הפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל, והעתודה האקדמית של צה"ל. בכנס השתתפו כ - 350 מועמדים לגיוס בעלי נתונים גבוהים מכל רחבי הארץ.

 תכנית 'ברקים' מהווה מסלול ייחודי, מעניין, מאתגר ויוקרתי למצטיינים במסגרת העתודה האקדמית של צה”ל, ללימודי תואר ראשון ושני כולל תזה (עבודת מחקר) בהנדסת מכונות בטכניון. התכנית מכשירה תלמידים מצטיינים בעלי סקרנות טכנולוגית השואפים להתקדם בתחומי המחקר והפיתוח. המסלול כולל הכשרה אקדמית וצבאית, אשר הותאמה במחשבה רבה לעיסוק בנושאי המחקר והפיתוח הטכנולוגי בצה”ל, המהווים את חוד החנית של מערכת הביטחון. בוגרי התכנית משמשים כמובילי דרך טכנולוגיים בצה”ל.

תכנית 'סילון' הינה תכנית מצוינות בפקולטה להנדסת אווירונוטיקה וחלל המאפשרת לימודי תואר ראשון ושני כולל תזה (עבודת מחקר) בתשעה סמסטרים. לכל אחד מחברי התכנית ממונה מנחה אקדמי אישי מבין חברי הסגל, שתפקידו ללוות את הסטודנט במהלך חברותו בתכנית וכן ניתן לסטודנטים בתכנית חופש אקדמי בבחירת קורסים מפקולטות אחרות. התכנית נבנתה בשיתוף עם העתודה האקדמית של צה"ל, עבור סטודנטים עתודאים וכוללת הכשרה אקדמית וצבאית ותמיכה כלכלית מהצבא. לבוגרי התכנית מובטח להשתבץ לתפקידי המחקר והפיתוח המובילים בצה"ל.

תכנית כנס החשיפה לשתי התכניות אשר התקיים בפקולטה להנדסת מכונות, כללה ברכות פתיחה מפי ראש מדור 'ברקים' ו'סילון' בעתודה האקדמית של צה"ל וכן ברכות מפי דיקני הפקולטות להנדסת מכונות והנדסת אווירונוטיקה וחלל ומפי האחראים האקדמיים על התכניות בשתי הפקולטות. לאחר מכן שמעו המועמדים הרצאות מפי בוגרי התכניות. לאחר ארוחת צהריים, יצאו המועמדים לסיור מאורגן במעבדות בשתי הפקולטות, וחתמו בפאנל שכלל שאלות ותשובות.

חזרה לעלון המלא »